News

News

News & Event Tofc

กิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้บริหารและพนักงาน (ครบ100%)

                เนื่องจากในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ผู้บริหารและคณะกรรมการแผนปฏิบัติงานจึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานประกันสังคมสมุทรปราการเพื่อขอให้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้บริหาร , พนักงานของบริษัทฯ , พนักงาน Outsource รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย , พยาบาลและแม่ครัว จำนวนรวมทั้งสิ้น 115 คน (100%)   ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้เข้ารับการตรวจ  115 ท่านคือ ไม่พบเชื้อ (Not detected) ทั้งหมด   

                ในนามของคณะกรรมการแผนปฏิบัติงาน ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำแนะนำของทุกภาคส่วน , เฝ้าระวังดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงและขอให้ร่วมมือกันปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดแบบนี้ต่อไป