News

News

News & Event Tofc

กิจกรรมรณรงค์การชี้นิ้วย้ำเตือน (Pointing&Calling) - เมษายน 2562

เมื่อวันที่  11 เมษายน 2562   คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การชี้นิ้วย้ำเตือน (Pointing&Calling) ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและย้ำเตือนถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุภายในสถานที่ทำงาน